15.09.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  15.  septembril 2015 a 

algusega  kell 09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Pädevuse delegeerimine.

2.    Määruste kehtetuks tunnistamine.

3.    Õpilaste sõidutoetuse määramise ja väljamaksmise kord

4.    Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuuri ja töötajate koosseisu muutmine.

5.    Varstu valla jäätmehoolduseeskirja täiendamine.

6.    Varstu valla areangukava 2011-2030 ülevaatamine

7.    Avaldused ja info.