13.03.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   12. märtsil 2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.        Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu"Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad" kooskõlastamine.  

2.        Teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord.

3.      Audiitori määramine.

4.      Revisjonikomisjonile kontrollülesannete andmine.

5.      Avaldused ja info.