28.11. 2017 istungi päevakord

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 28. novembril 2017. a kell 16.00 Misso Rahvamajas.

 

Päevakorra projekt:

 

1.      Rõuge valla osalemise lõpetamine mittetulundusühingus Setomaa Valdade Liit.

Ettekandja MTÜ Setomaa Valdade Liit esindaja

2.      Vallavalitsuse liikmetelt info ärakuulamine organisatsioonidesse kuulumise kohta.

Ettekandjad vallavalitsuse liikmed

3.      Arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

4.      Rõuge vallavanemale ametiauto kasutada andmine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

5.      Vallavalitsuse liikmetele makstava hüvitise suuruse määramine.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

6.      Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

7.      Rõuge Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

8.      Rõuge Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

9.      Rõuge Vallavalitsuse palgajuhend.

Ettekandja vallavanem Mailis Koger

10.  Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse maksmise kord.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk ja volikogu aseesimees Tiit Toots

11.  Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide (v. a arengu- ettevõtluskomisjoni) koosseisude kinnitamine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

12.  Rõuge Vallavolikogu arengu- ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

13.  Rõuge Vallavolikogu ajutise komisjoni moodustamine.

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

14.  Arupärimisele vastamine.

Ettekandjad volikogu esimees Aigar Kalk ja vallavanem Mailis Koger

 

Aigar Kalk

volikogu esimees

 

 

14.11. 2017 istungi päevakord

Rõuge Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 14. novembril 2017. a kell 16.00 Varstu Kultuurikeskuses

 

Päevakorra projekt:

 

1. Nõusoleku andmine projektis “Rogosi kastellmõisa turismitoote arendamine- interaktiivse mõisa- ja piibulugude ekspositsiooni rajamine“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine 

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

2. Nõusoleku andmine projektis „Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

3. Nõusoleku andmine projektis „Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine“ osalemiseks ja omaosaluse garanteerimine

    Ettekandja Haanja Vallavalitsuse vallavanem Juri Gotmans

4. Rõuge valla esindajate  ja nende asendajate  määramine VOL-i juhtorganitesse

    Ettekandja volikogu aseesimees Tiit Toots

5. Arvamuse andmine Kauro kinnistu omandamiseks

    Ettekandja  Rõuge Vallavalitsuse vallavanem Tiit Toots

6. Rõuge vallavanemale töötasu määramine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

7. Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

8. Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

    Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

9. Rõuge Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur

    Ettekandja Rõuge vallavanem  Mailis Koger

10. Rõuge Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

      Ettekandja Rõuge vallavanem  Mailis Koger

11. Vallavanematele nende volituste lõppemisel hüvitise maksmine ja asjaajamise üleandmine

      Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

 

 

Aigar Kalk

volikogu esimees

 

 

02.11. 2017 istungi päevakord

Rõuge Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 02. novembril 2017. a kell 16.00 Haanja rahvamajas

Päevakorra projekt:

1. Rõuge vallavanema valimine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

2. Endistele Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallavolikogu esimeestele hüvitise maksmine

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

3. Rõuge Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine.  

Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

Aigar Kalk

volikogu esimees

 

26.10. 2017 istungi päevakord

Rõuge Vallavolikogu I istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017. a kell 15.00 Rõuge rahvamajas aadressil Rõuge alevik Metsa tn 1.

Päevakorra projekt:

1. Rõuge Vallavolikogu esimehe valimine.

2. Rõuge Vallavolikogu aseesimehe valimine.

3. Haanja Vallavalitsuse, Misso Vallavalitsuse, Mõniste Vallavalitsuse, Rõuge Vallavalitsuse  ja Varstu Vallavalitsuse lahkumispalve.

Mare Tiivoja       

Rõuge valla valimiskomisjoni esimees

 

 

10.10. 2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  väljasõiduistung toimub  teisipäeval,  10. oktoobril  2017 a  algusega  kell  13.oo  Krabi kõrtsis.

1.      Varstu valla 2017. aasta esimene lisaeelarve.

2.      Rõuge valla sümboolika rahvaarvamuse tulemused.

3.      Rõuge valla põhimääruse vastuvõtmine.  

4.      Rõuge valla ametiasutuste ametnikele ja töötajatele sotsiaalsed garantiide kehtestamine.

5.      Rõuge valla struktuuri tutvustamine.

6.      OÜ Varstu Perearstikeskus lõpetamine  

7.      Varstu Vallavolikogu 14.12.2010 määruse nr 16 „Munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord“ muutmine.

8.      Varstu Kooli hoolekogusse esindaja nimetamine.

9.      Varstu valla vapimärkide andmine.

10.  Avaldused ja info.

 

 

19.09 2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  19. septembril 2017 a 

algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.    Ettevõtlusstrateegia arutelu/kinnitamine.

2.    Vallavara võõrandamine enampakkumise korras.

3.    Misso valla rahaliste kohustuse võtmise kooskõlastamine.

4.    Koduteenuste  osutamise tingimused ja kord.

5.    Avaldused ja info.

 

 

29.08 2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub   teisipäeval,  29. augustil 2017 a 

algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

1.    Ülesannete delegeerimine SA-le Võrumaa Arenduskeskus.

2.    Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine

3.    Misso valla rahaliste kohustuse võtmise heakskiitmine.

4.    Huvitegevuse ja -hariduse ühiskava 2017 – 2018 kinnitamine.

5.    Varstu Keskkooli ja lasteaia põhimääruste kehtetuks tunnistamine.

6.    Avaldused ja info.

 

 

15.08 2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub   teisipäeval,  15. augustil 2017 a 

algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

1.    Rõuge valla põhimääruse eelnõu esimene lugemine.

2.    Lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine.

3.    Rõuge valla laenu heakskiitmine

4.    Avaldused ja info.

 

 

13.06 2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   väljasõiduistung toimub   teisipäeval,  13. juunil 2017 a 

algusega  kell  9.oo    Tagakolga küla Mäekalda puhkemajas..

1.    Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.

2.    Varstu Vallavolikogu 18.11.2014 otsuse nr 1-1.3/15 „Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuur ja töötajate koosseis” muutmine.

3.    Mittetulundusühing Kagu Ühistranspordikeskus asutamine.

4.    Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus asutamine.

5.    Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine.

6.    Volikogu liikmete arvu ja valimisringkondade moodustamine.

7.    Avaldused ja info.

 

 

23.05.2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval, 23. mail 2017 a 

algusega  kell  09.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.    Audiitori arvamuse ja revisjonikomisjoni akti ärakuulamine.

2.    Varstu valla 2016 a. aastaaruande kinnitamine.

3.    Rõuge valla valimiskomisjoni moodustamine.

4.    Avalikuks kasutamiseks määratud eratee  lõigu väljaarvamine.

5.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras.  

6.    Varstu Kooli põhimääruse kinnitamine.

7.    Avaldused ja info.

    7.1. Allan Põder `i avalduse läbiarutamine.

     7.2. Korraldatud jäätmeveo teenustasude  muutmine.

 

 

25.04.2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval, 25. aprillil  2017 a 

algusega  kell  09.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.    MTÜ Maale elama tegevuse ülevaade. Tegevjuht Triinu Tiks.

2.    Revisjonikomisjonile kontrollülesannete andmine.

3.    Hajaasustuse programmist

4.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras.

5.    Avaldused ja info.

 

 

14.03.2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval, 14. märtsil 2017 a 

algusega  kell  09.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.    Võru politseijaoskonna ülevaade  2016. aasta kuritegevuse analüüsist. 

2.     Volikogu liikmete ja esimehe hüvitiste suuruste kinnitamine.

3.     Vallavanema töötasu kinnitamine.

4.    Avaldused ja info

 

 

14.02.2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval, 14. veebruaril  2017 a 

algusega  kell  09.oo Varstu Kultuurikeskuses.

1.      Koduteenuse osutamise kord.

2.      Valla vapimärkide andmine.

3.      Varstu valla 2017 aasta eelarve II lugemine.

4.      Avaldused ja info

 

 

24.01.2017 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval, 24. jaanuaril 2017 a  algusega  kell  09.oo Varstu Kultuurikeskuses.

1.      Varstu valla 2017 aasta eelarve I lugemine.

2.      Rahandusministeeriumi Riigihalduse ministri 13.01.2017 kirja nr 14-1/00483 arutamine.

3.      Avaldused ja info

 

 

27.12.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  väljasõiduistung toimub teisipäeval, 27. detsembril 2016 a  algusega  kell  18.30. Rõuge rahvamajas.

1.    Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine.

2. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine.

 

 

13.12.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval, 13. detsembril 2016 a 

algusega  kell  13.oo Varstu Kultuurikeskuses.

1.      Audiitori määramine.

2.      Haanja Vallavolikogu 01.12.2016 otsuse nr 49 läbiarutamine.

3.      Elanike arvamuse väljaselgitamise tulemuste kinnitamine.

4.      Avaldused ja info

 

 

02.12.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   reedel, 02. detsembril 2016 a 

algusega  kell  08.oo Varstu Kultuurikeskuses.

1.        Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine. 

 

 

15.11.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu erakorraline (ühis)istung toimub teisipäeval,

15. novembril 2016. a kell 18.30 Varstu Kultuurikeskuses

1.      Ühinemisjärgsele uuele omavalitsusüksusele nime valimine.

 

 

08.11.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  08. novembril  2016 a 

algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.      Uue vallavolikogu liikmete arv ja valimisringkondade arv. 

2.      TSENTER-i kaasfinantseerimine.

3.      Varstu lasteaia ja Varstu Keskkooli liitmine lasteaed-põhikooliks nimetusega Varstu Kool.

4.      Avaldused ja info.

 

 

 

11.10.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  11. oktoobril  2016 a 

algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine (peremehetuks kuulutatud Pähni  külas asuv küün-kelder ca 0,04 ha).

2.      Varstu valla osalemine koduteenuse projektis.

3.      Varstu valla arengukava 2011-2030 ülevaatamine. 

4.      Varstu valla eelarvestrateegia 2016-2020 kinnitamine.

5.      Pärandvara vastuvõtmine.

6.     Avaldused ja info.

 

 

06.09.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub   teisipäeval,  06. septembril  2016 a 

algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.   Valdade ühinemisläbirääkimiste juhtrühma poolt koostatud ühinemisläbirääkimiste ptotokolli  esimene lugemine.

2.   Ühendvalla mandaatide jaotuse kohta seisukoha kujundamine.

3.   Esindaja nimetamine valimiskokku Vabariigi Presidendi valimiseks.

4.   Ehitise peremehetuks tunnistamine  

5.   Avaldused ja info.

 

 

23.08.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub   teisipäeval,  23. augustil 2016 a 

algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.  Seisukoha võtmine Mõniste Vallavolikogu 12.07.2016 otsusele nr 1-1.3/223 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks".

 

 

14.06.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  väljasõiduistung toimub   teisipäeval,  14. juunil  2016 a 

algusega  kell  14.oo  Punsa külas  jahimajas.

 

1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine/alustamisest keeldumine (Misso valla ettepanek).

2.  Audiitori arvamus.

3.  Varstu valla 2015 a aastaaruande kinnitamine.

4.  Varstu Vallavolikogu 12.03.2013 määruse nr 5  „Varstu Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord“ muutmine.

5.  Riigihankes osalemine ja esindaja nimetamine.

6.  Avaldused ja info.

 

 

10.05.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  10. mail  2016 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

 

1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine/alustamisest keeldumine (Rõuge valla ettepanek).

2.  Revisjomikomisjoni aruanne.

3.  Hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.

4.  Avaldused ja info

 

 

12.04.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  12. aprillil 2016 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine.

2.      Vallavara müük otsustuskorras.

3.      Kinnistu võõrandamise loa taotlus.

4.      Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine/alustamisest keeldumine(Võru linna ettepanek).

5.    Revisjomikomisjonile kontrollülesannete andmine.

6.    Avaldused ja info.

 

 

15.03.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  15. märtsil  2016 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Lõune prefektuuri Võru politseijaoskonna ülevaade 2015. aasta kuritegevuse analüüsist.

2.      Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine/mitte nõustumine  (Meremäe, Mõniste, Rõuge ja Antsla valla ettepanekud).

3.      Määruste muutmine seoses eelmise sotsiaalhoolekande seaduse kehtetuks tunnistamisega.

4.      Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.

5.      Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.

6.      Määruse kehtetuks tunnistamine.

7.    Vallavanema töötasu määramine.

8.    Avaldused ja info.

 

16.02.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  16. veebruaril  2016 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav   p ä e v a k o r d: 

1.    Varstu valla 2016 aastat eelarve vastuvõtmine.

2.    Varstu valla vapimärkide andmine.

3.    Avaldused ja info.

 

 

19.01.2016 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  19. jaanuaril  2016

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Vallavara võõrandanmine enampakkumise korras.

2.    Vallavara võõrandamine otsustuskorras.

3.    Töötajate koosseisu muutmine.

4.    Varstu valla 2016 aasta eelarve I lugemine.

5.    Haldusreformist.  Seaduse eelnõu saadetud 07.01.2016

6.    Avaldused ja info.

 

 

15.12.2015 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  15. detsembril  2015 a 

algusega  kell  13.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Maade munitsipaliseerimine.

2.    Varstu valla terviseprofiil ja tegevuskava 2015-2018.

3.    Avaldused ja info.

 

 

17.11.2015 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  17. novembril  2015 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Võru maakonnaplaneeringu 2030+ kooskõlastamine.

2.    Töötajate koosseisu muutmine.

3.    Teede munitsipaliseerimine.

4.    Avaldused ja info.

 

20.10.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  20.  oktoobril  2015 a 

algusega  kell  09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2019 kinnitamine.

2.    Varaliste kohustuse võtmine.

3.    Varstu valla arengukava 2011-2030 ülevaatamine.  

4.    Avaldused ja info.

 

15.09.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub   teisipäeval,  15.  septembril 2015 a 

algusega  kell 09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Pädevuse delegeerimine.

2.    Määruste kehtetuks tunnistamine.

3.    Õpilaste sõidutoetuse määramise ja väljamaksmise kord

4.    Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuuri ja töötajate koosseisu muutmine.

5.    Varstu valla jäätmehoolduseeskirja täiendamine.

6.    Varstu valla areangukava 2011-2030 ülevaatamine

7.    Avaldused ja info.

 

 

 

21.08.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub  reedel,  21.  augustil 2015 a 

algusega  kell 09.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Maa sihtotstarbe muutmise ja maaüksuse võõrandamise loa taotlemine.

2.    Seisukoht kinnisasjade omandamise loa taotlemiseks.

3.    Pärandvara vastuvõtmine.

4.    Avaldused ja info.

 

09.06.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu väljasõiduistung toimub teisipäeval,

9. juunil 2015  algusega kell 13.oo  Kõrgepalus

Soovitatav   p ä e v a k o r d: 

1.    Audiitori arvamus, reviskonikomisjoni akt ja Varstu valla 2014 a majandusaasta aruanne.

2.    Varstu valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord.

3.    Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine.

4.    Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.

5.    Varstu valla teede nimekiri.

6.    Maa sihtotstarbe muutmise loa taotlemine.

7.    Vallavara võõrandamine.

8.    Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

9.    Avaldused ja info.

 

10.03.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  istung toimub  teisipäeval,  

10. märtsil 2015 a.  algusega  kell  9.oo Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Ülevaade politseitööst Võrumaal 2014 a.

2.      Varstu Keskkooli arengukava kinnitamine.

3.      Varstu Keskkooli tegevuse ümberkorraldamine.

4.      Varstu valla 2015 a eelarve II lugemine.

5.      Vallavanema töötasu kinnitamine.

6.      Avaldused ja info.

10.02.15 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu    istung toimub  teisipäeval,                                  

10. veebruaril  2015 a.  algusega  kell  09.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Rahvakohtuniku kandidaadi valimine.

2.      Jaoskonnakomisjoni moodustamise Riigikogu valimisteks.

3.      Ehitise peremehetuks tunnistamine.

4.      Varstu valla vapimärkide andmine.

5.      Avaldused ja info.

20.01.2015 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

20. jaanuaril 2015 a.  algusega  kell  09.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.       “Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015 – 2020“.

2.      Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.

3.       Varstu valla 2015 a eelarve I lugemine.

4.      Avaldused ja info

16.12.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,  16. detsembril 2014 a.  algusega  kell  12.30  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Varstu valla põhimääruse eelnõu II  lugemine.

2.      Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.

3.      Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord.

4.      Avaldused ja info.

18.11.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

18. novembril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Taotluse  esitamine Varstu aleviku kergliiklustee rajamiseks.

2.      Varstu Vallavolikogu 13.12.2011 määruse nr 9 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ muutmine.

3.      Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuur ja töötajate koosseis.

4.      Volikogu õigusaktide  kehtetuks tunnistamime.

5.      Volikogu hariduse- ja kultuurikomisjoni koosseisu muutmine.

6.      Varstu valla põhimääruse I  lugemine.

7.      Avaldused ja info.

14.10.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

14. oktoobril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Varstu valla raamatukogude kasutamise eeskiri.

2.      Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2018 kinnitamine.

3.       Avaldused ja info.

 

16.09.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu korraline istung toimub  teisipäeval,                                  

16. septembril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Varstu lasteaia arengukava kinnitamine.

2.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

3.      Varstu valla arengukava 2011-2030 muutmine.

4.       Avaldused ja info.

 

17.06.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu korraline istung toimub  teisipäeval,                                  

17. juunil 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Revisjonikomisjoni aruanne ja audiitori arvamus.

2.      Varstu valla 2013 majandusaasta aruande kinnitamine.

3.      Ehitiste peremehetuse tuvastamine.

4.      Vallavara võõrandamine.

5.       Avaldused ja info.

 

20.05.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu korraline istung toimub  teisipäeval,                                  

20. mail 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Sotsiaaleluruumi asendamine.

2.      Määruste kehtetuks tunnnistamine.

3.      Huvide deklaratsiooni registrile andmete esitamiseks deklarantide halduri  määramine.

4.      Pädevuse delegeerimine.

5.      Avaldused ja info.

22.04.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval, 22. aprillil 2014 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.  

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine.

2.      Varstu valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord.

3.      Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine.

4.      Varstu valla üldplaneeringu ülevaatamine.

5.      Varstu valla avaliku korra eeskirja kehtetuks tunnistamine.

6.       Jaoskonnakomisjoni moodustamine Euroopa Parlamedi valimisteks.

7.      Revisjonikomisjonile kontrollülesannete andmine.        

8.      Avaldused ja info.

 

18.03.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,  18. märtsil 2014 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.    Varstu valla 2014.a. eelarve II lugemine.

2.    Varstu Vallavolikogu 19.12.2006  määruse nr  9 „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord“ muutmine.  

3.    Varstu valla jäätmehoolduseeskiri.            

4.    Avaldused ja info.

 

18.02.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                   

18. veebruaril 2014 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.                                        

Soovitatav    p ä e v a k o r d

1.      Varstu valla ehitusmäärus.

2.      Varstu valla vapimärkide andmine.

3.      Varstu valla koolivõrgu ümberkorraldamine.

4.      Vallavara tasuta kasutusse andmine.

5.      Ühise jäätmehanke korraldamine koostöös teiste maakonna omavalitsustega.

6.      Avaldused ja info.

 

 

21.01.14 istungi päevakord

 

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

21. jaanuaril 2014 a.  algusega  kell  9.00  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Ülevaade politsei tegevusest Võru maakonna ja Varstu vallas 2013 aastal.

2.      Varstu valla avaliku korra eeskiri.

3.      Varstu  valla heakorra- ja kaevetööde  eeskiri.

4.      Varstu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.

5.      Tiheasutusalal raieloa andmise tingimused ja kord.

6.      Varstu valla 2014 a  eelarve esimene lugemine.

7.      Lõuna-Eesti Haigla müügist.

8.      Avaldused ja info.

 

17.12.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  korraline  istung toimub  teisipäeval,                                  

17. detsembril 2013 a.  algusega  kell  12.30  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.

2.      Varstu Vallavolikogu 19.02.2013 otsuse nr 1-1.3/02 „Varstu Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste struktuur ja töötajate koosseis" muutmine.

3.      Varstu Vallavolikogu 12.03.2013 määruse nr 1-1.5/05 „Varstu Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord" muutmine

4.      Volikogu ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste suuruse määramine ja maksmise kord.

5.      Vallavanemale töötasu määramine.

6.      Varstu valla 2013 a  eelarve muudatused.

7.      Avaldused ja info.

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees

19.11.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  VIII koosseisu  III  istung toimub  teisipäeval,                                  

19. novembril 2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu Kultuurikeskuses.

 

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Vallavalitsuse kinnitamine.

2.      Volikogu aseesimehe valimine.

3.      Volikogu komisjonide moodustamine.

4.      Revisjonikomisjoni moodustamine.

5.      Volikogu komisjonide esimeeste valimine.

6.      Varstu valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse.

7.      Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale esindajate ja nende asendajate nimetamine.

8.      Avaldused ja info.

12.11.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  VIII koosseisu  II  istung toimub  teisipäeval,               

12. novembril  2013 a.  algusega  kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.       Vallavanema valimine.

2.      Avaldused ja info.

01.11.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  VIII koosseisu esimene  istung toimub  reedel,   01. novembril  2013 a.  algusega           kell  9.oo  Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Volikogu esimehe valimine.

2.      Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

07.10.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  VII koosseisu viimane  laiendatud  istung toimub  esmaspäeval,   07. oktoobril  2013 a.  algusega  kell 13.30  Metsavenna talus.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.       Vallavolikogu VII koosseisu tööst kokkuvõtete tegemine.

2.      Avaldused ja info

30.09.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  esmaspäeval,   30.  septembril  2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Jaoskonnakomisjoni moodustamine.

2.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

3.      Varstu valla 2013 eelarve muudatused.

4.      Varstu valla 2013 eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 kinnitamine.

5.      Avaldused ja info

09.07.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   09.  juulil  2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Haldusreformist ja seisukoha kujundamine tõmbekeskuste osas.

2.      Seisukoha kujundamine Kubija Laululava haldamise osas. 

3.      Avaldused ja info.  

11.06.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   11.  juunil  2013 a.  algusega  kell  14.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Haldusreformist ja seisukoha kujundamine tõmbekeskuste osas.

2.      Seisukoha kujundamine Kubija Laululava haldamise osas. 

3.      Avaldused ja info. 

21.05.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   21.  mail  2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Revisjonikomisjoni aruanne ja audiitori arvamus.

2.      Varstu valla 2012  majandusaasta aruande kinnitamine.

3.      Varstu valla 2013 a  eelarve muudatused.

4.      Varstu vallavara valitsemise kord.

5.      Varstu valla äriühingu asutamine.

6.       Avaldused ja info.  

16.04.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   16. aprillil  2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Rõuge valla üldplaneeringu kooskõlastamine.

2.      Maa munitsipaalomandisse taotlemine.

3.      Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega.

4.      Avaldused ja info. 

13.03.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  teisipäeval,   12. märtsil 2013 a.  algusega  kell  09.00  Varstu  kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.        Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu"Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad" kooskõlastamine.  

2.        Teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate palga ja töötasu maksmise kord.

3.      Audiitori määramine.

4.      Revisjonikomisjonile kontrollülesannete andmine.

5.      Avaldused ja info. 

29.01.13 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu VII koosseisu 33.istung toimub 

teisipäeval,  29. jaanuaril 2013 a.

algusega  kell  09.00  Varstu kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.     Krabi Põhikooli arengukava aastateks 2013–2015 kinnitamine.

2.     Varstu Vallavolikogu õigusaktide kehtetuks tunnistamine.

3.     Varstu valla koolide ja lasteaia töötajate koosseisude kinnitamine.

4.      Varstu valla 2012 a eelarve muudatused.

5.     Varstu valla 2013 a eelarve I lugemine.

6.     Avaldused ja info. 

 

Volikogu liikmed: Margus-Ruitlane-Rüütli asemele  Helju Toots  telefon 53618661, e-posti aadressi ei ole.

29.08.12 istungi päevakord

29.08.2012 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu   istung toimub  kolmapäeval,  29. augustil 2012 a.

algusega  kell  09.00  Varstu kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Seisukoht kinnisasja omandamise loa taotlemiseks.

2.      Vallavalitsuse koosseisus muudatuste tegemine.

3.      Krabi Põhikooli ja Varstu Lasteaia Sipelgas hoolekogudesse uute esindajate nimetamine.

4.      Sotsiaal- ja terviseedenduskomisjoni koosseisus muudatuste tegemine.

5.      Avaldused ja info. 

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees

10.04.12 istungi päevakord

Varstu Vallavolikogu  istung toimub  teisipäeval,  10. aprillil  2012 a.

algusega  kell  09.00 Varstu Kultuurikeskuses.

Soovitatav    p ä e v a k o r d:

1.      Maade munitsipaalomandisse taotlemine. Asendiplaanidega saab tutvuda vallamajas.

2.      Autoõppe sõiduõppe hinna muutmine.

3.      Antsla valla üldplaneeringu kooskõlastamine.

4.      Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega.

5.      Varaliste kohustuste võtmine.  

6.      Avaldused ja info. 

 

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees