e-arvete kasutusele võtmine ja tasuta teabepäevad ettevõtjatele

Läheneb tähtaeg, kus omavalitsused peavad olema valmis üle minema e-arvete kasutamisele. 

Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2016. aasta lõpus toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega. E-arve on elektrooniline arve, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas. E-arve ei ole pdf-arve, mida saadetakse e-posti teel!

Tähtajaks, millest alates kõik erasektori ettevõtted (sealhulgas FIE-d), mittetulundusühingud ja korteriühistud on kohustatud avalikule sektorile saatma ainult e-arveid, on kavandatud 1.jaanuar 2017. 

Rahandusministeerium viib kõigis maakondades läbi e-arvete teabepäevad vastavas maakonnas tegutsevatele ettevõtetele, kes saadavad avalikule sektorile arveid. 

(vt http://www.fin.ee/e-arved)

 

Võrus toimub teabepäev 4. mail. 

Teabepäevad on ettevõtjatele tasuta ning fookuses on erinevad praktilised e-arvete saatmise infotehnoloogilised lahendused.

Tutvustatakse riigi poolt mikro- ja väikeettevõtetele pakutavat e-arvete tasuta saatmise veebipõhist keskkonda e-arveldaja. e-arveldaja on liidestatud e-arvete operaatoritega ja võimaldab seega arved suunata vastuvõtjatele. 

Lisaks e-arveldajale tutvustatakse ka muid veebipõhiseid tarkvarasid müügiarvete tasuta koostamiseks ja edastamiseks.

Ettevõtted, kes avalikule sektorile arveid saadavad, peavad hindama, kui suure osa nende väljastatavatest müügiarvetest (kuus/ aastas) moodustavad avalikule sektorile saadetavad arved ning vastavalt sellele kavandama kasutuselevõetava tehnilise lahenduse. 

Erinevad tehnilised lahendused avalikule sektorile arvete saatmiseks on kirjeldatud Rahandusministeeriumi kodulehel olevas juhendis „E-arvete saatmise juhis“ http://www.fin.ee/e-arved

Kuna 80% ettevõtetest, kes avalikule sektorile arveid saadavad, on saadetavate arvete maht 1 kuni 10 arvet aastas, võib nende koostamiseks ja edastamiseks vabalt kasutada teabepäevadel tutvustatavaid tasuta kasutatavaid veebipõhiseid tarkvarasid.

 

Jaga