ÜHINEMISLEPING

Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisleping (Uuendatud 03.01.2017)

Lepingu lisad:
Lisa 1. Ühinemislepingu seletuskiri (Uuendatud 03.01.2017)
Lisa 2. Valla kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3. Prioriteetsete investeeringute kava
Lisa 4. Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava
Lisa 5. Haanja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 6. Misso valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 7. Mõniste valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 8. Rõuge valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 9. Varstu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015
Lisa 10. Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta 
(Uuendatud 03.01.2017)

 

 

Jaga