Toetused mittetulunduslikuks tegevuseks

                                                                                

VARSTU  VALLAVOLIKOGU

 

M Ä Ä R U S

Varstu  

16. detsember  2014  nr  1-1.5/20

 

Varstu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks

toetuste andmise kord
 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva määrusega sätestatakse Varstu valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele toetuste taotlemise, taotluste menetlemise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise ja aruandluse kord (edaspidi kord).

(2) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on  kultuuri-, spordi-, sotsiaalhoolekande- ja  noorsootöö ning Varstu valla  elanike vaba aja sisustamiseks paremate võimaluste loomine ning elanike tervise edendamiseks läbiviidav kasumit mittetaotlev tegevus, samuti külade elanike ühistegevus mittetulundusühingu vormis.

(3) Toetuste andmise eesmärgiks on toetada kodanikualgatust ja aidata kaasa seltside ja mittetulundusühingute tekkimisele ja arengule.

(4) Toetust antakse mittetulunduslikuks tegevuseks või toetusena konkreetse ürituse korraldamiseks, mis on suunatud Varstu valla elanikele või mis tutvustab Varstu valda laiemale üldsusele. 

§ 2. Toetuse taotlemine, taotluse menetlemine ja toetuse määramine

(1) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse vallavalitsusele iga aasta 15. novembriks järgneva eelarveaasta kohta.  

(2) Toetuse taotluse laekumisel kontrollib vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel antakse tähtaeg nende kõrvaldamiseks.  Kui taotleja ei ole antud tähtajaks puudusi kõrvaldanud, lõpetatakse taotluse menetlus.

(3) Vallavalitsus edastab nõuetekohased taotlused volikogu hariduse- ja kultuurikomisjonile, kes teeb ettepanekud toetuste andmise kohta.

(4) Vallavalitsus  teavitab taotlejaid toetuse määramisest või mittemääramisest ühe kuu jooksul peale otsustamist.

(5) Toetuste eraldamine kinnitatakse volikogu poolt koos eelarve vastuvõtmisega.

(6) Toetus makstakse välja valla raamatupidamisele esitatud arve või kuludokumendi alusel ja kantakse taotluses märgitud arvelduskontole.

§ 3. Aruandlus

(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande (lisa 2) ühe kuu jooksul pärast projekti teostamist või ürituse toimumist.  

(2) Kui toetuse saaja ei esita mõjuva põhjuseta toetuse kasutamise aruannet, on vallavalitsusel õigus edaspidi  mitte toetada taotleja mittetulunduslikku tegevust.

§ 4. Kontroll ja järelevalve

(1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus Kontrollijal on kontrolli teostamisel õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja aruandeid ning viibida toetatava projekti läbiviimise või ürituse toimumise juures.

(2) Toetuse saaja peab informeerima vallavalitsust mittetulundusliku tegevuse või ürituse toimumisest.

(3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi: 
1) kui toetust ei kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) kui toetuse taotlemisel või kasutamisel esitati valeandmeid;
3) kui toetuse saaja ei ole esitanud aruannet või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente.   

§ 5. Rakendussätted

 Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 

Ale Sprenk

Volikogu esimees

 

Allalaetavad Wordi dokumendi failid:

Lisa 1 - Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse TAOTLUS

Lisa 2 - Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse KASUTAMISE ARUANNE